HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ

Chuỗi tình nguyện “Hành trình tuổi trẻ”  là chuỗi chương trình tình nguyện cấp Chi hội, nhằm tạo cơ hội giúp cho sinh viên của các Chi hội tích lũy ngày Công tác xã hội và điểm rèn luyện, giúp sinh viên hoàn thành tiêu chí “Tình nguyện tốt” để xét Sinh viên 5 tốt. Ngoài ra,  “Hành trình tuổi trẻ” giúp hoạt động tình nguyện mang bản sắc riêng của từng Chi hội, sáng tạo nhiều hình thức tình nguyện mới cùng với kết hợp hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên.


Chuỗi tình nguyện “Hành trình tuổi trẻ” năm học 2021 – 2022 bao gồm 02 hoạt động chính:

+ Hoạt động giáo dục, nâng cao lý tưởng Cách mạng cho sinh viên hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam;

+ Hoạt động tình nguyện: Mỗi Chi hội đăng cai phụ trách 01 hoạt động tình nguyện hướng tới: Trẻ em, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Môi trường và Đại dịch COVID - 19.

Nguồn: Liên chi hội khoa Luật Kinh tế