Các Hội thảo Khoa học đã tổ chức

Các Hội thảo Khoa học đã tổ chức:
- Những điểm mới và hạn chế của Luật thương mại 2005;
- Các giải pháp hạn chế thiệt hại hàng hóa của Việt Nam bị kiện bán phá giá;
- Pháp luật về quản trị công ty – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.