Lịch sử phát triển

Khoa Luật Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 341/QĐ-ĐHKTL ngày 15/4/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM trên cơ sở chia khoa Luật thành hai khoa: Khoa Luật và Khoa Luật kinh tế.

Việc thành lập Khoa Luật kinh tế  có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế - Luật thành một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học chất lượng cao về lĩnh vực Kinh tế, Quản trị và Luật làm nòng cốt trong hệ thống  giáo dục đại học tại khu vực phía nam; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía nam và hội nhập quốc tế.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Khoa Luật Kinh tế là:

-  Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế; đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) ngành Luật Kinh tế.

-  Nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, trao đổi chương trình giảng dạy trong lĩnh vực Luật học.

Sứ mạng của Khoa Luật Kinh tế cung cấp cho sinh viên môi trường học tập đa dạng, khuyến khích phát triển năng lực bản thân, từ đó có thể lĩnh hội kiến thức pháp luật với tiếp cận quốc tế và liên ngành, hình thành các kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Nâng cao kiến thức và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu luật trong đội ngũ giảng viên bằng các nguồn lực và môi trường học thuật tiến bộ. Đảm bảo và khuyến khích sinh viên, giảng viên và nhân viên được đóng góp và cung cấp dịch vụ vì lợi ích cho cộng đồng, đất nước và quốc tế. Phục vụ cho sự phát triển của Đại học Kinh tế - Luật, nghề luật và cộng đồng thông qua phát triển, chia sẻ đội ngũ tri thức và chuyên môn.Thúc đẩy công lý và công bằng xã hội qua các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ thích hợp.

Tầm nhìn là đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đạt chuẩn quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp lý có uy tín trong nước và quốc tế.