Luật Thương mại Quốc tế - 502

Vui lòng tham khảo các files Chương trình đào tạo đính kèm bên dưới.

Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại Quốc tế năm 2021 (Tiếng Việt)

Mô tả chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại Quốc tế (Link)

Tổng hợp các môn học trong chương trình đào tạo Luật Thương mại Quốc tế. (Link)