Nhân sự

1. BCN Khoa

Họ & Tên

Học hàm/ Học vị

Chức danh

Email

Lý lịch khoa học

Dương Anh Sơn

PGS.TS

Trưởng Khoa

Link tại đây

Châu Thị Khánh Vân

TS

Phó Trưởng Khoa

Link tại đây

 

  2. Giảng viên 

Họ & Tên

Học hàm/ Học vị

Chức danh

Email

Lý lịch khoa học

Nguyễn Ngọc Thứ

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Ngô Hữu Phước

PGS.TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Đào Thị Thu Hằng

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Trương Trọng Hiểu

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Trịnh Thục Hiền

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Trường Ngọc

NCS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Thị Thu Trang

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Thị Lâm Nghi

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Bùi Thị Hằng Nga

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Giản Thị Lê Na

NCS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Phan Phương Tần

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Đào Gia Phúc

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Vũ Kim Hạnh Dung

TS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Phan Thị Hương Giang

NCS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Minh Bách Tùng

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Thị Phương Thảo

NCS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Bùi Nguyễn Trà My

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Bùi Lê Thục Linh

NCS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Công Định

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Trần Minh Tú

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

Nguyễn Đình Đức

ThS

GV cơ hữu

 

Link tại đây

  3.Trợ lý Khoa

Họ & Tên

Học hàm/ Học vị

Chức danh

Email

Lý lịch khoa học

Nguyễn Phương Quỳnh Chi

CN

Thư ký

Link tại đây

Phạm Thu Nga

CN

Thư ký

Link tại đây

                

 

                       Tổng truy cập: 291,151