Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Tầm nhìn


Tạo lập môi trường học thuật tiến bộ trong trường đại học định hướng nghiên cứu thông qua tranh luận và thảo luận khoa học.

Thúc đẩy các giá trị con người, lợi ích cộng đồng và công lý bằng kiến thức và hiểu biết pháp luật.


Sứ mạng


Sứ mạng của Khoa Luật Kinh tế là: Cung cấp cho sinh viên môi trường học tập đa dạng, khuyến khích phát triển năng lực bản thân, từ đó có thể lĩnh hội kiến thức pháp luật với tiếp cận quốc tế và liên ngành, hình thành các kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Nâng cao kiến thức và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu luật trong đội ngũ giảng viên bằng các nguồn lực và môi trường học thuật tiến bộ. Đảm bảo và khuyến khích sinh viên, giảng viên và nhân viên được đóng góp và cung cấp dịch vụ vì lợi ích cho cộng đồng, đất nước và quốc tế. Phục vụ cho sự phát triển của Đại học Kinh tế - Luật, nghề luật và cộng đồng thông qua phát triển, chia sẻ đội ngũ tri thức và chuyên môn. Thúc đẩy công lý và công bằng xã hội qua các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ thích hợp.


Mục tiêu


Nâng cao hoạt động học thuật, giảng dạy và nghiên cứu luật, phù hợp với mục tiêu chung của Đại học Kinh tế - Luật, một trong những đại học học hàng đầu định hướng nghiên cứu, tiếp tục phát triển trở thành nơi đào tạo luật nổi bật. Duy trì và tuyển dụng các giảng viên và nhân viên xuất sắc để tăng cường cho sứ mệnh học thuật, giảng dạy và nghiên cứu. Bảo đảo và tăng cường môi trường học tập để thu hút và giữ lại các sinh viên xuất sắc.

 Tổng truy cập: 93,928

9,526